Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Sheshi-Skenderbej
102439579
19030594_1747184638629948_965822247670036760_n_j
C6k_Ii_Yb_Wc_AE8_Tyc
Pazari i ri
19264329_1755698224445256_2438529123601770419_o
Reja 2

Të dhënat e ndryshuara në sistemin e taksave reflektohen çdo ditë

“Në kuadër të ndryshimit të paketës fiskale, Ligjit Nr. 9632, dt. 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” me ndryshimet e fundit, miratimit të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 59 dt. 30.12.2015 “ Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” i ndryshuar, efektet ligjore të të cilit kanë filluar prej dt. 01.01.2016, me qëllim saktësimin e detyrimit për Taksat dhe Tarifat Vendore në Bashkinë Tiranë, njoftohen të gjithë subjektet taksapagues të bëjnë menjëherë deklarimet për sa më poshtë vijon: 

1. Deklarimin mbi sipërfaqen e tokës bujqësore

Të gjithë subjektet  e Bashkisë Tiranë të bëjnë deklarimin e sipërfaqes së tokës bujqësore të disponueshëm me dokument hipotekor apo çdo dokument tjetër ligjor.


2. Deklarimin mbi sipërfaqen e truallit

Të gjithë subjektet e Bashkisë Tiranë të bëjnë deklarimin e sipërfaqes së truallit të disponueshëm me dokument hipotekor apo çdo dokument tjetër ligjor.


3. Deklarimin mbi numrin e fjetjeve në Hotel

Të gjithë subjektet me aktivitet Hoteleri të cilët ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Tiranë, duhet të bëjnë deklarimin e numrit të dhomave të disponueshme si dhe numrin e fjetjeve totale për çdo muaj, duke filluar nga Janar 2018 e në vijim.

4. Deklarimin mbi zënien e sipërfaqes së Hapësirës Publike 

Të gjithë subjektet të cilët përdorin Hapësira Publike në  Bashkinë Tiranë, duhet të bëjnë deklarimin e këtyre sipërfaqeve të zëna.


5. Deklarimin e sipërfaqes së tabelave dhe reklamave

Të gjithë subjektet taksapagues të Bashkisë Tiranë janë të lutur të bëjnë deklarimin e sipërfaqes së tabelave identifikuese apo reklamave të disponueshme.


                  Sugjerime të qytetarëve

  Kalendar Tatimor


  MO
  TU
  WE
  TH
  FR
  SA
  SU
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  Afati pagesës i taksës së hapsirës publike

  31
  1
  2

  Njoftimet e fundit

  Paguani online taksat dhe tarifat vendore

  Njoftohen të gjithë bizneset dhe qytetarët të cilët paguajnë taksa dhe tarifa vendore se tashmë mund të printojnë Njoftim Detyrimin si dhe të kryejnë pagesën e tij nëpërmjet platformës elektronike e-Albania, në çdo kohë. Po ashtu, në kryerjen e kërkesave të ndryshme pranë DPTTV, bizneseve dhe qytetarëve nuk do t’u kërkohet asnjë dokument i cili mund të nxirret nga punonjësit e administratës. Së shpejti të gjithë subjektet dhe qytetarët do të mund të aplikojnë dhe të pajisen me vërtetim për likujdimin e taksave dhe tarifave vendore nëpërmjet platformës elektronike e-Albania

  Sqarim

  Ju bëjmë me dije se: Përllogaritja e detyrimeve tatimore vendore për periudhën Prill-Dhjetor 2018 për sa i takon Taksës së Tabelës dhe Taksës së Ndërtesës, do të kryhet me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 106/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9632 dt. 30.10.2006 Për Sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore, të ndryshuar, për të cilin do t’ju komunikohet Njoftim Detyrimi sipas këstit të 2-të.

  Marrja e Njoftim Detyrimit në rrugë elektronike

  Njoftohen të gjithë subjektet taksapagues të Bashkisë Tiranë, të paraqiten pranë sporteleve tona të Asistencës për të tërhequr emrin dhe fjalëkalimin e nevojshëm për të hyrë në faqen tonë të internetit në menunë “Detyrimet e mia”, nga ku do të mund të shikoni apo printoni Njoftim Detyrimin tuaj. Çdo subjekt i cili paraqitet pranë sporteleve tona duhet të jetë i pajisur me mjet identifikimi të personit të autorizuar nga administratori për kryerjen e veprimeve.

  Buletin Informativ për Taksapaguesin

  Kjo fletëpalosje ju ndihmon të kuptoni detyrimin tuaj ligjor për të paguar korrekt, në vendin dhe kohën e duhur taksat e tarifat vendore, të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e komunitetit, ku të gjithë ne jetojmë e punojmë. Duke ditur sa, si dhe ku duhet paguar, ju mund të jeni të qetë se paratë nga taksat dhe tarifat që ju paguani shkojnë drejtpërdrejtë në buxhetin e Bashkisë nga ku, më pas rimerret nga ju në formën e rrugëve të rregulluara e të pastra, kopshteve e shkollave të reja të ndërtuara e të riparuara, të zgjerimit të ambienteve të gjelbëruara e çlodhëse, të pastrimit dhe të ndriçimit të çdo pjese të qytetit. Mospagimi i detyrimeve tuaja ligjore në kohën dhe vendin e duhur, do të thotë më pak shërbime nga Bashkia të ofruara në kohë për qytetarët e Tiranës sonë të dashur.

  Kliko për të shkarkuar buletinin

  STAFI

  Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore udhëhiqet nga një sërë parimesh si :

  “Paanshmëria dhe uniformiteti në zbatimin efektiv të legjislacionit tatimor, përkrahja dhe nxitja e vetëvlerësimit dhe vetëdeklarimit të detyrimeve të taksapaguesit, nxitja për respektimin vullnetar të legjislacionit tatimor, nëpërmjet informimit, edukimit dhe publikimit të akteve ligjore dhe nënligjore, detyrimin e administratës së taksave për të informuar taksapaguesit dhe agjentët tatimor me të gjitha mjetet dhe mënyrat që disponon, korrektësia dhe trasparenca në shërbimin ndaj taksapaguesit dhe trajtimi i barabartë i të gjithë taksapaguesve, zhdërvjelltësia në hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe planeve operacionalë dhe këmbëngulja për të garantuar zbatimin e legjislacionit tatimor në mënyrë sa më të efektshme, zbatimi i parimeve të menaxhimit të riskut në seleksionimin e taksapaguesve për kontroll, etika në marrëdhëniet e punës dhe shmangia e konfliktit të interesave”.

  DPTTV