Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Prill 8, 2019

Taksa e reklamës

Taksës së reklamës i detyrohen vetëm ato subjekte që kanë vendosur një reklamë sipas përcaktimit të ligjit.
Taksa e reklamës aktualisht përbëhet nga tabelë për qëllime identifikimi dhe tabele për qëllime reklamimi. Vetë tabela për qëllime identifikuese ndahet ne tabelë për qëllime identifikimi, tabelë për qëllime reklamimi e lëvizshme dhe e palëvizshme si dhe tabelë në funksion të ekspozimeve të  ndryshme të hapura, panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola etj.Bashkitë në vend mund të aplikojnë vlera të ndryshme të kësaj takse në referencë të bazës së miratuar nga qeveria.

Taksa e reklamës dhe e tabelës kategorizohet si më poshtë:

DPTTV