Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

VKB

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.158, datë 26.12.2019 “Për miratimin e sistemit të taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar.

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”
Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar
Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59, datë 30.12.2015  “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 156, datë 21.12.2018 “Për  përcaktimin e disa kundravajtjeve administrative dhe sanksionin që vendoset për to në territorin e Bashkisë Tiranë”

Vendim Nr. 28, datë 24.03.2020 “Për krijimin e lehtësirave fiskale ndaj biznesit dhe shtyrjen e afateve të aplikimit për programet sociale të strehimit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19”

Vendim Nr. 71, datë 12.06.2020 “Për disa ndryshime në vendimin Nr 28, datë 24.03.2020, të Këshillit Bashkiak “Për krijimin e lehtësirave fiskale ndaj biznesit dhe shtyrjen e afateve të aplikimit për programet sociale të strehimit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19”, të ndryshuar

Vendim Nr. 60, datë 01.06.2020 “Për disa shtesa në vendimin Nr 28, datë 24.03.2020, të Këshillit Bashkiak “Për krijimin e lehtësirave fiskale ndaj biznesit dhe shtyrjen e afateve të aplikimit për programet sociale të strehimit në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së infeksionit COVID-19”

DPTTV