Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Aktiviteti

 

AKTIVITETI

Veprimtaria e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore funksionon mbështetur në bazën ligjore si më poshtë:

  • Ligjin Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore.
  • Ligjin nr.9920 date 26.05.2008 “Për proçedurat tatimore në Republiken e Shqipërisë”.
  • Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.3, datë 05.02.2007 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”.
  • Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.3, datë 28.02.2008 “ Për një ndryshim në Vendimin e Këshillit Bashkiak Nr.3, datë 05.02.2007 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës”.
  • Vendimin nr. 18, dt.26.04.2004 të Këshilli Bashkiak “Për miratimin e rregullores së funksionimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore“
  • Të gjitha aktet e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi sikundër dhe vendimet e Këshillit Bashkiak për këtë qëllim.

Aktiviteti i drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore është i përqëndruar në 2 drejtime kryesore, të cilat janë:

  • Taksat dhe tarifat vendore.
  • Kryerja e Akt-Rakordimeve me Agjentët Tatimorë
DPTTV