Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Tarifa e pastrimit

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen cdo njësi biznesi që ushtron aktivitetin brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorisë është e shprehur në  VKB  Nr.59, datë 30.12.2015 për “SISTEMIN […]

Read More

Taksa mbi truallin

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në m2, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror në vit. Detyrimi i taksës […]

Read More

Taksa e tokës bujqësore

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë pronësinë. Niveli […]

Read More

Taksa e reklamës

Taksës së reklamës i detyrohen vetëm ato subjekte që kanë vendosur një reklamë sipas përcaktimit të ligjit. Taksa e reklamës aktualisht përbëhet nga tabelë për qëllime identifikimi dhe tabele për […]

Read More

Taksa mbi ndërtesën

Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja […]

Read More
DPTTV