Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Tarifa e zënies së hapësirës publike

Baza e tarifes për zënie të hapsirave publike është sipërfaqja në m2 e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Niveli i tarifës sipas kategorive dhe nënkategorive është si vijon: Detyrimi i tarifes për llogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelet treguese të saj. Pagesa e Tarifes për zënie të […]

Read More

Tarifa e pastrimit

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen cdo njësi biznesi që ushtron aktivitetin brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorisë është e shprehur në  VKB  Nr.59, datë 30.12.2015 për “SISTEMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË QYTETIN E TIRANËS”.

Read More

Taksa e fjetjes në hotel

Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, sipas rastit, për dhomë ose për person, për një natë. Janë subjekt i taksës të gjithë hotelet, motelet, stabilimentet turistikë, pensionet, shtëpitë e pritjes, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë ushtrim veprimtarie. Niveli i taksës sipas kategorive, është si vijon: […]

Read More

Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorive dhe janë si më poshtë: Agjenti tatimor i ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme për infrastrukturën arsimore për kategorinë “Familjarë” është […]

Read More

Taksa mbi truallin

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në m2, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror në vit. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme.  Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në […]

Read More

Taksa mbi infrastrukturën arsimore

Taksës së përkohshme për infrastrukturën arsimore i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorive dhe nënkategorive është si vijon: Për kategorinë I “Familjarët” detyrimi paguhet në 12 këste të barabarta, për çdo muaj […]

Read More

Taksa mbi tokën bujqësore

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë pronësinë. Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Për efekt të detyrimit […]

Read More

Taksa mbi ndërtesën

Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit (individ, person fizik apo juridik, vendas apo të huaj) përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë këtë pronësi. Detyrimi është vjetor. Nëse […]

Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV