Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Open Data Tirana

Open Data Tirana është një iniciativë që promovon principet e të Dhënave të Hapura. Ky projekt përpunon të dhënat e drejtorive dhe institucioneve të varësisë së Bashkisë së Tiranës e më pas i publikon në Internet për të rritur qasjen e qytetarëve në informacion, duke vendosur kështu një standard të ri mbi transparencën. Të dhënat […]

Read More

Të drejtat e taksapaguesve

Bazuar në Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008, neni 37, çdo tatimpagues,  përpara marrjes së një vendimi administrativ për të dhe pasurinë e tij, ka të drejtën të dëgjohet nga administrata tatimore. Nëse subjekti fizik apo shoqëria tregtare nuk paraqitet për t’u dëgjuar brenda 7 ditëve kalendarike pas datës së dorëzimit në shërbimin postar, do të […]

Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV