Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Biznesi

Kjo fletepalosje ju ndihmon të kuptoni detyrimin ligjor tuajin për të paguar korrekt, në vendin dhe kohën e duhur taksat e tarifat vendore,
të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në zhvillimin e komunitetit, ku të gjithë në jetojme e punojmë. Duke ditur sa, si dhe ku duhet paguar,
 ju mund të jeni të qetë se paratë nga taksat dhe tarifat që ju paguani shkojnë drejtpërdrejtë në buxhetin e Bashkisë nga ku, 
më pas rimeret nga ju në formën e rrugëve të rregulluara e të pastra, kopshteve e shkollave të reja të ndërtuara e të  riparuara, 
të zgjerimit të ambjenteve të gjelbëruara e çlodhëse, të pastrimit dhe të ndriçimit të çdo pjese të qytetit. 

Mospagimi i detyrimeve tuaja ligjore në kohën dhe vendin e duhur, do të thotë
më pak shërbime nga Bashkia të ofruara në kohë për qytetarët e Tiranës sonë të dashur.

Buletini Informativ per Taksapaguesin !
DPTTV