Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Taksa mbi truallin

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në m2, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit.Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror në vit. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Nivelet treguese të taksës, për çdo kategori minimale të bazës së taksës, jepen në […]

Read More

Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore

Taksës së përkohshme për infrastrukturën arsimore i nënshtrohen të gjitha familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorive dhe nënkategorive është si vijon: Për kategoritë II. “Biznesi” detyrimi paguhet brenda datës 20 Prill. Afati i pagesës për […]

Read More

Taksa e tokës bujqësore

Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në pronësi përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë pronësinë. Niveli i taksës caktohet në lekë për hektar. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme. Për efekt të detyrimit […]

Read More

Taksa e reklamës

Taksës së reklamës i detyrohen vetëm ato subjekte që kanë vendosur një reklamë sipas përcaktimit të ligjit. Taksa e reklamës aktualisht përbëhet nga tabelë për qëllime identifikimi dhe tabele për qëllime reklamimi. Vetë tabela për qëllime identifikuese ndahet ne tabelë për qëllime identifikimi, tabelë për qëllime reklamimi e lëvizshme dhe e palëvizshme si dhe tabelë […]

Read More

Taksa mbi ndërtesën

Baza e taksës mbi ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit në metër katror e ndërtesës ose e pjesës së saj, mbi dhe nën nivelin e tokës dhe për çdo kat. Sipërfaqja në pronësi të taksapaguesit (individ, person fizik apo juridik, vendas apo të huaj) përcaktohet sipas dokumentave që e vërtetojnë këtë pronësi. Nëse ndërtesa nuk ka […]

Read More

Tarifa e zënies së hapësirës publike

Baza e tarifes për zënie të hapsirave publike është sipërfaqja në m2 e cila vihet në shfrytëzim nga individë dhe subjekte për qëllime biznesi. Niveli i tarifës sipas kategorive dhe nënkategorive është si vijon: Detyrimi i tarifes për llogaritet si shumëzim i bazës (sipërfaqes) me nivelet treguese të saj. Pagesa e Tarifes për zënie të […]

Read More

Tarifa e pastrimit

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen cdo njësi biznesi që ushtron aktivitetin brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorisë është e shprehur në  VKB  Nr.59, datë 30.12.2015 për “SISTEMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NË QYTETIN E TIRANËS”.

Read More

Taksa e fjetjes në hotel

Baza e taksës së fjetjes në hotel, është çmimi i fjetjes, sipas rastit, për dhomë ose për person, për një natë. Janë subjekt i taksës të gjithë hotelet, motelet, stabilimentet turistikë, pensionet, shtëpitë e pritjes, turizëm familjar dhe çdo objekt tjetër që përdoret për këtë ushtrim veprimtarie. Niveli i taksës sipas kategorive, është si vijon: […]

Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV