Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Informacion për bankat

Informacioni i nevojshëm nga bankat e nivelit të dytë mbi kryerjen e pagesave nga subjekte të ndryshëm është si mëposhtë: 1. Informacion në lidhje me kodin e llogarisë së Institucionit, […]

Read More
DPTTV