Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Taksa e reklamës

VENDIM PËR TAKSËN E REKLAMËS Bazuar në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, ndryshuar me ligj nr. 10354 datë 18.11.2010, taksa e reklamës ka një çati tarifimi deri në 18 metra katrore. Mbi vlerën 18 metra katrore, tarifimi do të ketë vlerë fikse të barabartë me 81000 lekë.

Read More

Informacion për bankat

Informacioni i nevojshëm nga bankat e nivelit të dytë mbi kryerjen e pagesave nga subjekte të ndryshëm është si mëposhtë: 1. Informacion në lidhje me kodin e llogarisë së Institucionit, në emër të të cilit do të kaloj pagesa, si dhe kodi i llogarisë për çdo taksë dhe tarifë. 2. Të gjitha bankat e nivelit të […]

Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV