Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Tarifa e pastrimit

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen cdo njësi biznesi që ushtron aktivitetin brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorisë është e shprehur në  VKB  Nr.59, datë 30.12.2015 për “SISTEMIN […]

Read More
DPTTV