Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës. Niveli i taksës sipas kategorive dhe janë si më poshtë: Agjenti tatimor i ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme për infrastrukturën arsimore për kategorinë “Familjarë” është […]

Read More
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
DPTTV