Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Ç’është kodi vendor dhe nipti

NIPTNumri Identifikimit të Personit të Tatueshëm
Aktualisht me hyrjen në fuqi të Ligjit për QKR quhet NUIS – Numri Unik i Identifikimit të Subjektit


Numri unik i identifikimit të subjektit është i vlefshëm për identifikimin e subjekteve, për qëllimet e regjistrimit në regjistër, për qëllimet e regjistrimit si person i tatueshëm pranë:

1.        autoriteteve fiskale qendrore dhe vendore,
2.        për skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore,
3.        për autoritetet e inspektimit të marrëdhënieve të punës,
4.        si dhe për çdo qëllim tjetër statistikor ose identifikues. 


Kodi Vendor është numër rendor identifikimi i taksapaguesit pranë DPTTV (për qëllime të brendshme të kësaj Drejtorie) .

DPTTV