Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Drejtoria e Adutit të brendshëm dhe investigimit

Auditi i brendshëm ka si mision të tij kryesor, dhënien në mënyrë të pavarur të një sigurie te arsyeshme për Drejtorin e Përgjithshëm, në funksion të përmbushjes së objektivave kryesorë të organizatës:

 

 

Kjo drejtori ka ne varesi 3-specialite

Plani Strategjik 2016 – 2019 .pdf

Vendimi nr 12405 date 31.10.2016

DPTTV