Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Drejtoria e burimeve njerzore dhe shërbimeve mbështetëse

Kjo drejtori ka në përbërjen e saj 4 sektorë:

  • Sektori i IT&Statistikes
  • Sektori i Burimeve Njerezore & Sherbimeve
  • Sektori i Arkives & Protokollit
  • Sektori i Asistences dhe Sherbimit ndaj Taksapaguesit
DPTTV