Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Drejtoria Ekonomike

Kjo drejtori ka në përbërjen e saj 3 sektorë:

  • Sektori i Kontabilitetit
  • Sektori i Finances
  • Sektori i Agjenteve Tatimor

Objektiv kryesor i kësaj drejtorie është sigurimi i një mirë-administrimin të vlerave financiare, materiale arkivore dhe asetet e DPTTV-së në raport me politikat e vendimarrjes së nivelit më të lartë drejtues.

DPTTV