Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Drejtoria Juridike dhe Menaxhimit të apelimeve

Kjo drejtori ka ne varesi 6-specialite

DPTTV