Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Drejtoria operacionale dhe teknike

Kjo drejtori ka ne përbërjen e saj 11 sektorë:

  • Sektori  i  Kontrollit Tatimor dhe Analizës së Riskut
  • Sektori i Verifikimit në Terren (1,2,3,4)
  • Sektori i Vleresimit  te Detyrimit Tatimor (1,2,3,4)
  • Sektori i Manaxhimit te Borxhit Tatimor
  • Sektori i Administritmit te Tregjeve

Objektivi kryesor i punës së kesaj Drejtorie është hartimi, implementimi dhe kontrolli i sistemeve të qarta për përpunimin e deklaratave të tatimpaguesve, vlerësimi i detyrimeve tatimore që duhen vlerësuar, përcakton kriteret për përzgjedhjen e tatimpaguesve mbi bazën e analizës së riskut për t’iu nënshtruar kontrollit tatimor, mbledh informacion dhe fakte mbi evazionin tatimor dhe mashtrimin.

DPTTV