Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Afati i fundit i pageses 31 mars

Pagesa e detyrimit për vitin tatimor duhet të kryhet:
Tarifa e Pastrimit, Taksa e Tabelës dhe Taksa e Infrastukturës Arsimore brenda datës 20 Prill 2021
Taksa mbi truallin, Taksa mbi Tokën bujqësore dhe Taksa mbi ndërtesën:
Kesti 1 (50% e vlerës) Brenda datës 20 Prill 2021
Kesti 2 (50% e vlerës) Brenda datës 30 Qershor 2021
Taksapaguesit kryen likujdimin e detyrimeve tatimore sipas parashikimeve të nenit 74, të Ligjit 9920/2008.
Ne rast të moslikujdimit të detyrimit tatimor Brenda afatit ligjor, kamatvonesa do të llogaritet sipas ligjit 9920/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqiperisë”.
– Për detyrimet e lindura pas datës 20 Prill, afati i pagesës është 30 ditë nga data e lindjes së detyrimit.
– Pagesa e Detyrimit Tatimor mund të kryhet pranë cdo Banke të nivelit të dytë me perfitues:
– Bashkia e Tiranës, Dega e Thesarit

Date

Tet 12 2021
Expired!

Time

08:00 - 18:00
Category
DPTTV