Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Janar 12, 2018

Harta e vlerave të pasurisë

Informacioni duke u përpunuar!

DPTTV