Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Janar 12, 2018

Kush jemi

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore  (DPTTV) udhëhiqet nga një sërë parimesh si:
 • Paanshmëria dhe uniformiteti në zbatimin efektiv të legjislacionit tatimor;
 • Përkrahja dhe nxitja e vetëvlerësimit dhe vetëdeklarimit të detyrimeve të taksapaguesit;
 • Nxitja për respektimin vullnetar të legjislacionit tatimor, nëpërmjet informimit, edukimit dhe publikimit të akteve ligjore dhe nënligjore, detyrimin e administratës së taksave për të informuar taksapaguesit, agjentët tatimorë me të gjitha mjetet dhe mënyrat që disponon;
 • Korrektësia dhe trasparenca në sherbimin ndaj taksapaguesit dhe trajtimi i barabartë i të gjithë taksapaguesve;
 • Zhdërvjelltësia në hartimin dhe zbatimin e strategjive dhe planeve operacionalë dhe këmbëngulja për të garantuar zbatimin e legjislacionit tatimor në mënyrë sa më të efektshme;
 • Zbatimi i parimeve te menaxhimit te riskut ne seleksionimin e taksapaguesve per kontroll;
 • Etika në marrëdhëniet e punës dhe shmangia e konfliktit të interesave.
Parimet e punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore bazohen në:
 • Transparencë
 • Trajtimin e barabartë të taksapaguesve
 • Llogaridhënien
 • Bashkëpjesmarrjen me faktorët dhe grupet e interesit
 • Produktivitetin e çdo veprimi që kryejmë
 • Efektivitet
 • Shërbimin dhe asistencën sa më të mirë ndaj taksapaguesit
DPTTV