Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Janar 12, 2018

Informacion për bankat

Informacioni i nevojshëm nga bankat e nivelit të dytë mbi kryerjen e pagesave nga subjekte të ndryshëm është si mëposhtë:

1. Informacion në lidhje me kodin e llogarisë së Institucionit, në emër të të cilit do të kaloj pagesa, si dhe kodi i llogarisë për çdo taksë dhe tarifë.

2. Të gjitha bankat e nivelit të dytë duhet të mbajnë parasysh se Urdhërat e nxjerr nga DPTTV (Urdhër bllokimi, Urdhër ekzekutimi dhe Urdhër zhbllokimi) janë detyrimisht të ekzekutueshme (Ligji nr. 9920 dt. 19.05.2008 “Për proçedurat tatimore ne RSH”, i ndryshuar).

DPTTV