Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Shkurt 3, 2018

Taksa e reklamës

VENDIM PËR TAKSËN E REKLAMËS

Bazuar në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, ndryshuar me ligj nr. 10354 datë 18.11.2010, taksa e reklamës ka një çati tarifimi deri në 18 metra katrore. Mbi vlerën 18 metra katrore, tarifimi do të ketë vlerë fikse të barabartë me 81000 lekë.

DPTTV