Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Kontaktoni

Rruga Shefqet Musaraj, Ndërtesa 205, 1023, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 4 241 97 05


Në këtë nën-faqe në internet të DPTTV-së
Ju keni mundësinë të denonconi Aktet Korruptive,apo sjelljet jo etike te Punonjësve të Administratës Tatimore si dhe evazionin fiskal apo shkeljen e ligjeve tatimore nga subjekte Tatimpagues të rregjistruar ose jo të cilat konstatohen nga ju!

Duke dërguar mesazh në adresën e postës tonë elektronike:
e-mail: taksat@tirana.al

ose në adresat e rrjeteve tona sociale:
facebook: facebook.com/dpttv
linkedin: linkedin.com/dpttv
twitter: twitter.com/dpttv

DPTTV