Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Kontrolli i të dhënave dhe korrigjimi

DPTTV