Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Kryerja e Akt-Rakordimeve me Agjentët Tatimorë

Në zbatim te ligjit  Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore.”Ne zbatim te Vendimit te Keshillit Bashkiak,  Nr. 59, dt. 30/12/2015 “ Per Sistemimin e  Taksave dhe tarifave  vendore  ne qytetin e Tiranes “ DPTTV ndjek  marredheniet me agjentet tatimore per taksat vendore si meposhte:

  1. Takse e regjistrimit te mjeteve te transportit    – Drejtoria  e Transportit  Rrugor
  2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin   –  Drejtoria  Rajonale  Tatimore
  3. Taksa e pastrimit dhe largimit te mbeturinave (kategoria –Familjare) – Ujesjelles-Kanalizime
  4. Taksa e perkohshme e infrastructures  arsimore per kategorine-  Familjare  – Ujesjelles-Kanalizime
  5. Taksa e kalimit te pronesise  – ZRPP
  6. Taksa e nderteses ,  (kategoria-  ndertesa  banimi) – Ujesjelles-Kanalizime
DPTTV