Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Ligje

Ligj Nr. 9632, datë 30.10.2006“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 44/2015Kodi i Proçedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 9936, datë 26.06.2008“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 115/2014“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësivë të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 146/2014“Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 33/2017“Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore”

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 9920, datë 19.05.2008“Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 9723, datë 03.05.2007“Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 9975, datë 28.7.2008“Për taksat kombëtare”, i ndryshuar

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 119/2014“Për të drejtën e informimit”

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 139/2015“Për vetëqeverisjen vendore”

Kliko për më shumë!

QEVERISJA VENDORE 2015 – 2020“Strategjia ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore”

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 106/2017Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 9920, datë 19.5.2008 Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 9362, datë 30.10.2016 Për sistemin e Taksave Vendore i ndryshuar

Kliko për më shumë!

Ligj Nr. 60/2016″Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” 

Kliko për më shumë!

DPTTV