Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Ligje

Ligj Nr. 9632, datë 30.10.2006

“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar

kliko për më shumë

Ligj Nr. 44/2015

Kodi i Proçedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë

kliko për më shumë

Ligj Nr. 9936, datë 26.06.2008

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

kliko për më shumë

Ligj Nr. 115/2014

“Për ndarjen administrativo-territoriale të njësivë të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”

kliko për më shumë

Ligj Nr. 146/2014

“Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik”

kliko për më shumë

Ligj Nr. 33/2017

“Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore”

kliko për më shumë

Ligj Nr. 9920, datë 19.05.2008

“Për proçedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar”

kliko për më shumë

Ligj Nr. 9723, datë 03.05.2007

“Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar

kliko për më shumë

Ligj Nr. 9975, datë 28.7.2008

“Për taksat kombëtare”, i ndryshuar

kliko për më shumë

Ligj Nr. 119/2014

“Për të drejtën e informimit”

kliko për më shumë

Ligj Nr. 139/2015

“Për vetëqeverisjen vendore”

kliko për më shumë

QEVERISJA VENDORE 2015 – 2020

“Strategjia ndërsektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore”

kliko për më shumë

Ligj Nr. 106/2017

Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar

kliko për më shumë
DPTTV