Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Njoftime

1. Sipas Ligjit Nr. 33/2017 datë 30.03.2017 “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe proçedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore” dhe Udhëzimit Nr.14 datë 03.05.2017, deri në vitin 2010 kanë përfituar nga falja gjithsej 13.218 subjekte me një vlerë totale prej 2.479.028.541 lekë.

Njoftim mbi ligjin e faljes

2. Ju bëjmë me dije se: Përllogaritja e detyrimeve tatimore vendore për periudhën Prill-Dhjetor 2018 për sa i takon Taksës së Tabelës dhe Taksës së Ndërtesës, do të kryhet me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 107/2017 Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 9632 dt. 30.10.2006 Për Sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore, të ndryshuar, për të cilin do t’ju komunikohet Njoftim Detyrimi sipas këstit të 2-të.

3. Njoftohen të gjithë subjektet taksapagues të Bashkisë Tiranë, të paraqiten pranë sporteleve tona të Asistencës për të tërhequr emrin dhe fjalëkalimin e nevojshëm për të hyrë në faqen tonë të internetit në menunë “Detyrimet e mia”, nga ku do të mund të shikoni apo printoni Njoftim Detyrimin tuaj. Çdo subjekt i cili paraqitet pranë sporteleve tona duhet të jetë i pajisur me mjet identifikimi të personit të autorizuar nga administratori për kryerjen e veprimeve.

Kliko këtu për të hyr në menunë “Detyrimet e mia

DPTTV