Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Rregullore

  1. Afati i urdhërit të zhbllokimit për tu protokolluar është 48 orë
  2. Afati i zgjidhjes së çdo kërkese ose ankese është 30 ditë
  3. Procedura e daljes së vërtetimit kërkon 24 orë
  4. Të gjithë dokumentat që depozitohen duhet të jenë në dy kopje për tu protokolluar
DPTTV