Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Si të paguajnë Taksat bizneset

Nga momenti i marrjes së  Njoftim Detyrimit nëpërmjet faqes web të DPTTV (në menunë “Detyrimet e mia”) ose duke u paraqitur fizikisht pranë sporteleve tona të asistencës, çdo biznes mund të drejtohet për të kryer pagesën e detyrimeve të tij pranë:

1. Çdo banke të nivelit të dytë

2. Të gjitha sporteleve të Postës Shqiptare

3. Pikave të operatorëve financiar Easy Pay, Unioni Financiar dhe AK Invest

4. Në portalin qeveritar e-albania

DPTTV