Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Si të rregjistrohen OJQ dhe Ente në DPTTV për taksat vendore

Për tu regjistruar si O.J.Q. apo Ent, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave Vendore, ju duhet të dorëzoni pranë sporteleve tona të asistencës dokumentat si më poshtë:

1. Fotokopje  e NIPT

2. Statuti dhe kopje e Aktit të Themelimit

3. Vendim Gjykate

4. Fotokopje e kartës së identitetit të administratorit

5. Kontratë qeraje ose dokument i pronësisë (bashkëlidhur kartelë, planimetri, planvendosje e objektit)

DPTTV