Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Janar 12, 2018

Si të regjistrohen qytetarët për taksat vendore

Çdo subjekt taksapagues ka detyrimin ligjor që 15 ditë nga momenti i regjistrimit pranë Q.K.B, të dorëzoj dokumentacionin e plotë pranë sporteleve tona, si mëposhtë vijon:

1. Fotokopje  NIPT

2. Ekstrakt nga Q.K.B.

3. Fotokopje e kartës së identitetit

4. Kontratë qeraje ose dokument i pronësisë (bashkëlidhur kartelë, planimetri, planvendosje e objektit)

DPTTV