Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Struktura Organizative

Struktura organizative e DPTTV-së përbëhet nga:

  • Drejtoria e Burimeve Njerezore & Sherbimeve Mbeshtetese
  • Drejtoria Ekonomike
  • Drejtoria Juridike dhe Manaxhimit te Apelimeve
  • Drejtoria e Auditit te Brendshem dhe Invesitigimit
  • Drejtoria Operacionale Nr.1
  • Drejtoria Operacionale Nr.2
  • Drejtoria Operacionale Nr.3
  • Drejtoria Operacionale Nr.4
DPTTV