Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Prill 12, 2019

Taksa e tabelës informuese

Taksës së tabelës informuese i detyrohen ato subjekte që kanë të vendosur një ose më shumë tabela identifikimi jashtë ambientit, ku ushtrojnë aktivitetin.

DPTTV