Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Mars 25, 2019

Taksa mbi truallin

Baza e taksës mbi truallin është sipërfaqja e truallit, në m2, në pronësi apo përdorim të taksapaguesit. Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror në vit. Detyrimi i taksës llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tatueshme.  Sipërfaqja e truallit në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i truallit bën një vetdeklarim të sipërfaqes së truallit në përdorim.

Qytetarët që kanë në pronësi “truall” i detyrohen taksës mbi truallin, e cila përllogaritet  me 0.56 lekë/m2 detyrim, për të cilën i bëhet me dije cdo vit me shkresë zyrtare nga DPTTV.

DPTTV