Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Taksat dhe tarifat vendore

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore është përgjegjëse për ndjekjen mbledhjen, dhe realizimin e të ardhurave të planifikuara sipas Vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe më konkretisht për :

1.   TAKSAT

1.1  Taksa mbi ndërtesën (Kategoria II.Ndërtesa te tjera)

1.2  Taksa mbi tokën bujqësore

1.3  Taksa mbi trruallin

1.4  Taksa e fjetjes në hotel

1.5  Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

1.6  Taksa e tabelës

1.7  Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore (Kategoria II.Biznesi)

 

2.   TARIFAT

2.1  Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave (Kategoria II.Biznesi)

2.2  Tarifa për zënien e hapësirave publike

2.3  Tarifa për dhënie liçence për tregtim karburanti e lënde djegëse

2.4  Tarifa e shërbimit veterinar

2.5  Tarifa të shërbimit administrativ të Bashkisë Tiranë

DPTTV