Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Mars 25, 2019

Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave

Tarifës së Pastrimit i nënshtrohen të gjithë familjet, personat fizikë ose juridikë, vendas ose të
huaj, që banojnë dhe ushtrojnë veprimtari ekonomike brenda territorit të Bashkisë së Tiranës.
Niveli i taksës sipas kategorive dhe janë si më poshtë:

Agjenti tatimor i ngarkuar për mbledhjen e taksës së përkohshme për infrastrukturën arsimore për kategorinë “Familjarë” është Ujësjellës Kanalizime Sha.

DPTTV