Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Tarifat që paguajnë OJQ dhe Ente

Subjektet e rregjistruar si O.J.Q. apo Ent, paguajnë :

Tarifë pastrimi

DPTTV