Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Të drejtat dhe detyrimet e tatimpaguesve

Ligji nr. 9632, date 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” me ndryshimet përkatëse 
dhe Ligji nr. 9920 dt. 19.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore” kanë përcaktuar 
detyrimet dhe të drejtat e taksapaguesit.
DPTTV