Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Janar 12, 2018

Të drejtat e taksapaguesve

Bazuar në Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008, neni 37, çdo tatimpagues,  përpara marrjes së një vendimi administrativ për të dhe pasurinë e tij, ka të drejtën të dëgjohet nga administrata tatimore.

Nëse subjekti fizik apo shoqëria tregtare nuk paraqitet për t’u dëgjuar brenda 7 ditëve kalendarike pas datës së dorëzimit në shërbimin postar, do të konsiderohet si procedurë e perfunduar dhe administratë tatimore vendore duhet të vazhdojë procedurat e mëtejshme.

Klikoni këtu për të parë ligjin.

DPTTV