Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

UdhëzimeUdhëzim Nr. 6551/1, datë 06.02.2007

“Për përcaktimin e uniformitetit të standarteve proçedurale dhe të raportimit të sistemit të Taksës Vendore”

Kliko për më shumë

Udhëzim Nr. 29, datë 18.12.2014 

“Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive”

kliko për më shumë

Udhëzim Ministria e Financave dhe Ekonomisë Nr. 32, datë 31.12.2013 

“Për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël”, i ndryshuar

kliko për më shumë

Udhëzim Ministria e Financave dhe Ekonomisë Nr. 6, datë 10.02.2004 

“Për marrëveshjet bilaterale për shmangjen e taksimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal”

kliko për më shumë

Udhëzim Ministria e Financave dhe Ekonomisë Nr. 15, datë 18.5.2015 

“Për përcaktimin e proçedurave për dhënien e informacionit nga çdo person në përputhje me dispozitat e marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën tatimore”

kliko për më shumë

Udhëzim Ministria e Financave dhe Ekonomisë Nr. 1, datë 12.01.2017 

“Për përcaktimin e veprimtarive që trajtohen si veprimtari, tregtare apo shërbimi, ambulant si dhe proçedurat e regjistrimit të tyre në organin tatimor”

kliko për më shumëYour service title

Udhëzim Ministria e Financave dhe Ekonomisë Nr. 24, datë 02.09.2008 

“Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

kliko për më shumëDPTTV