Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Vendime të Këshillit Bashkiak

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8 datë 11.03.2016 “Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3 datë 05.02.2007 “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34 datë 23.05.2016 “Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 (i ndryshuar)”

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59 datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”Kliko për më shumë

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr 59, datë 30.12.2015 të Këshillit Bashkiak “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore ne qytetin e Tiranes”, të ndryshuar”

text text text 

DPTTV