Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

Vendime të Këshillit BashkiakVendim i Këshillit Bashkiak Nr. 8, datë 11.03.2016 

“Për disa ndryshime në VKB Nr. 59, datë 30.12.2015”, “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës” 

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 3, datë 05.02.2007 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr.3 datë 05.02.2007 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, i ndryshuar

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 34, datë 23.05.2016

“Për disa ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59, datë 30.12.2015, i ndryshuar”

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 59, datë 30.12.2015

“Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 40, datë 29.03.2018 

“Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59, datë 30.12.2015 “Për sistemin e Taksave dhe Tarifave Vendore në qytetin e Tiranës”, të ndryshuar”

kliko për më shumë

Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 84, datë 26.07.2017 

“Për një shtesë në vendimin e këshillit bashkiak Nr. 59, datë 30.12.2015 Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës të ndryshuar”

kliko për më shumë

DPTTV
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial