Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

VKMVKM Nr. 85, datë 08.02.2017

“Për përcaktimin e rregullave për prodhimin, shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta transporti rrugor”

kliko për më shumë

VKM Nr. 648, datë 28.07.2010

“Për avokatin e tatimpaguesit”, i ndryshuar me VKM Nr. 10 datë 11.01.2017 botuar në FLZ. nr. 3 datë 17.01.2017

kliko për më shumë

VKM Nr. 1065, datë 29.12.2010

“Për kriteret dhe proçedurat e kryerjes së rimbursimit nga taksa e biznesit të vogël, të pagesës për pajisjet fiskale dhe taksimetrat”

kliko për më shumë

VKM Nr. 495, datë 13.9.2017
“Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”

kliko për më shumë

VKM Nr. 783, datë 10.11.2011
“Për proçedurat e ndarjes së të ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njesitë e qeverisjes vendore”

kliko për më shumë

VKM Nr. 132, datë 07.03.2018
“Për metodologjinë dhe përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit, të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve e rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”

kliko për më shumëYour service title
Your service title
Your service title
DPTTV
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial