Close

BASHKIA TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE

VKM

VKM Nr. 648, datë 28.07.2010“Për avokatin e tatimpaguesit”, i ndryshuar me VKM Nr. 10 datë 11.01.2017 botuar në FLZ. nr. 3 datë 17.01.2017

Kliko për më shumë!

VKM Nr. 1065, datë 29.12.2010“Për kriteret dhe proçedurat e kryerjes së rimbursimit nga taksa e biznesit të vogël, të pagesës për pajisjet fiskale dhe taksimetrat”

Kliko për më shumë!

VKM Nr. 495, datë 13.9.2017“Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike”

Kliko për më shumë!

VKM Nr. 783, datë 10.11.2011“Për proçedurat e ndarjes së të ardhurave të taksës vjetore të mjeteve të përdorura me njesitë e qeverisjes vendore”

Kliko për më shumë!

VKM Nr. 132, datë 07.03.2018“Për metodologjinë dhe përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesë”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit, të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve e rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”

Kliko për më shumë!

VKM Nr. 816, datë 16.11.2016“Për strukturën, kriteret e përzgjedhjes dhe marrëdhëniet e punës së punonjësve të njësisë përgjegjëse në autoritetet publike, në zbatim të ligjit nr. 60/2016, “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve””

Kliko për më shumë!

DPTTV